Перейти к основному содержанию

Хронология каменных и ладьевидных могильников и древних (кельтских) полей

1500 – 1 до Р.Х.
 • Culture
  Pronksiaeg
 • Population
  2000-4000
 • Genes
  21% Euroopa kütid-korilased, 19% varajased põlluharijad, 60% stepivööndi rändrahvas
 • Language
  Algloodeindoeuroopa, paleogermaani
 • Climate
  Tänapäevasest veidi soojem
 • Flora
  Segametsad, kaasikud, männikud, poollooduslikud rohumaad, kultuurtaimed
 • Fauna
  Metsloomad samad, kes tänapäeval, lisaks piison, tarvas, kitsed, lambad, kodusead ja -veised.

Точное время начала сооружения захоронений в виде каменных могильников (финск. Hiidenkiukaat, эстонск. hiiukerised) на побережье Финляндии с уверенностью назвать трудно, но наиболее древние из обнаруженных до сих пор захоронений относятся ко второму периоду скандинавской эпохи бронзы (1500–1300 до Р.Х.). Такие могильники сооружались на протяжении всего бронзового века и даже в раннем железном веке. Если захоронения эпохи бронзы были больших размеров, в них нередко находились каменные ящики и круговые стены, и они располагались на высоких горных склонах, то более поздние захоронения по размерам меньше, чаще всего без каких-либо сооружений внутри и находятся на более низких горных склонах. 

Kivikalme kahe maakividest laotud ringiga (sisemine, mis on veidi laiem ja välimine, mis on veidi kitsam)
Joonis 1. Rieskaronmäki 89. kalme (hiiukeris) konstruktsioonid (Salo 1970, jn 37)

Хронологию эстонских каменных могильников с ящиками удалось определить более точно благодаря многочисленным радиоуглеродным исследованиям захороненных в них человеческих костей. Самые ранние датировки приходятся на периоды ок. 1300—1100 и 1200—1000 до Р.Х. (Муукси, Йыэляхтме, Тыугу). Сооружение новых каменных могильников закончилось, вероятно, до 400 г. до Р.Х., но многие из них использовались для захоронений  и позднее, иногда вплоть до средних веков. Определенные изменения в традициях захоронений в каменных могильниках с ящиками, как представляется, имели место ок. 10—9  вв. до Р.Х. , когда в них стали класть также и керамику. В конце эпохи  каменных могильников с ящиками в их конструкции появляются черты, вероятно, унаследованные от традиции ранних могильников с каменными оградками: добавление новых могильных строений (ящики, полукружья) к уже существовавшим ранее. Если каменные  могильники в Северной Латвии на основании ныне  существующих датировок представляются относящимися лишь к эпохе поздней бронзы, к  8—6 вв. до Р.Х. , то в курганных могильниках типа Резнес  стали хоронить уже в 14—13 вв. до Р.Х., и так продолжалось до конца эпохи бронзы.

Kaardil märgitud kivikirstkalmete leiukohad Eesti ja Läti aladel - paiknevad eelkõige Põhja-Eesti ranniku lähedal, Lääne-Eesti rannikul (Lihula ümbruses), Saaremaal. Lätis leidub kivikirstkalmeid enim läänerannikul, Koiva ja Salatsi jõe vahelisel alal.
Joonis 2. Kivikirstkalmete levik Eestis ja Lätis (Lang 2007a, jn 82 ja LA 19974, jn 16 järgi. Koostas Kristel Roog)
Kivikirstkalme - keskel inimesesuurune kirst, mida ümbritseb ringikujuline paekividest kivilade.
Joonis 3. Rebala I kivikirstkalme.
Reznasi kääta ülemine matmiskihti iseloomustab matuste rohkus - veidi erinevatel kõrgustel asus hulk kividest laotud kirste nii laiba- kui põletusmatuste jaoks.
Joonis 4. Reznasi 2. kääpa ülemine matmiskiht (Graudonis 1967, jn 19)

На основании многочисленных радиоуглеродных датировок установлена также хронология ладьевидных могильников. Все датировки материалов с Готланда, с  Аландских островов, из Курляндии и с Сааремаа приходятся на период 1300—500 до Р.Х. , однако за небольшим исключением они все же  относятся к периоду  1200—750  до Р.Х.  Ладьевидные могильники  в Курляндии относятся к первой половине этого периода, такие могильники на Аландских островах – к 11—10 вв. до Р.Х., а могильники в Люлле на Сааремаа – к 9—6 вв. до Р.Х. В странах, расположенных на восточном побережье Балтийского моря, ладьевидные могильники были недолговременным и обособленным  видом захоронений. 

Ныне существующие наиболее ранние датировки наших  древних (кельтских) полей недалеко от Таллинна  – из Лоо и Саха-Лоо относятся (за исключением наиболее ранних) к периоду  ок. 1400—1150 до Р.Х. 

Поля  в Прооса относятся к началу доримского железного века, в Ребала – к концу этого периода.   

Относительно культовых камней с круглыми углублениями, точнее —  выдалбливания углублений в камнях, нет датировок, основывающихся на естественно-научных методах.

Saha-Loo muinaspõldude jäänuste paiknemise plaan. Põllulapid olid tihti nelinurksed või ristkülikukujulised, madala kivivalliga piiratud peenrad.
Joonis 5. Muinaspõllud Saha-Lool.

Read more

Ciglis, J. & Vasks, A. 2017. Jauni bronzas un senākā dzelzs laikmeta apbedīšanas vietu datējumi ar radioaktīva oglekļa metodi. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1, 35–61.

Kaldre, H., Aguraiuja, Ü. & Livin, L. 2010. Preliminary investigations of fossil field systems at Loo. – Arheoloogilised välitööd Eestis 2009, 73–82.

Laneman, M. 2012. Stone-cist graves at Kaseküla, western Estonia, in the light of AMS dates of the human bones. – Estonian Journal of Archaeology, 16, 2, 91–117­.

Laneman, M. & Lang, V. 2013. New radiocarbon dates for two stone-cist graves at Muuksi, northern Estonia. – Estonian Journal of Archaeology, 17, 2, 89–122.

Laneman, M., Lang, V., Malve, M. & Rannamäe, E. 2015. New data on Jaani stone graves at Väo, northern Estonia. – Estonian Journal of Archaeology, 19, 2, 110–137.

Vasks, A., Zariņa, G., Legzdiņa, D. & Plankājs, E. 2021. New data on funeral customs and burials of the Bronze Age Reznes cemetery in Latvia. – Estonian Journal of Archaeology.

References

Lang, V. 2016. Stability and changes in the agricultural use of limestone soils in northern Estonia. – (Toim.) Retamero, F., Schjellerup, I., and Davies, A., Agricultural and Pastoral Landscapes in Pre-Industrial Society: Choices, Stability and Change. (Toim. P.C. Anderson, L. Peña-Chocarro, and A.G. Heiss). (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage (EARTH): 8,000 Years of Resilience and Innovation, Volume 3.) Oxford, Oxbow Books, 127–144.

Lavento, M. 2015. Pronssi- ja varhaismetallikausi. – Haggrén, G. et al. Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus, Helsinki, 125–212.

Wehlin, J. 2013. Östersjöns skeppssättningar – monument och mötesplatser under yngre bronsålder. (GOTARC Serie B. Gothenburg Archaeological Theses, 59.) Göteborgs Universitet

Categories: